Wedstrijdreglement Paesmans Autogroep 

Hiervoor is het volgende reglement opgesteld. 
Artikel 1. — Organisator 
De wedstrijd wordt georganiseerd en uitgewerkt door Paesmans Autogroep, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 2. 
Paesmans Autogroep zal toezien op het regelmatig verloop van de wedstrijd, op een juiste toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen. Tegen haar beslissing is géén verhaal mogelijk. 
Artikel 2. — Deelname 
Deelname aan deze wedstrijd is volledig gratis en zonder aankoopverplichting. 
Onvolledige, onleesbare, onduidelijke of twijfelachtige inzendingen worden gediskwalificeerd. 
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer. 
Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement, en elke mogelijk wedstrijdbeslissing van Paesmans Autogroep.
Elke deelnemer mag slechts 1 keer meedoen aan de wedstrijd. Paesmans Autogroep houdt zich het recht voor om personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor welke prijs dan ook.
Artikel 3. — Mechanisme van de wedstrijd 
Geldig deelnemen kan zoals vermeld in de wedstrijd.
Slechts één deelname per persoon is toegestaan. 
Indien er meerdere keren wordt deelgenomen, zal enkel de eerste versie worden weerhouden voor deelname aan de wedstrijd. In de wedstrijd staat vermeld hoe de winnaars worden gekozen.
Artikel 4. — Prijs 
Deze wordt omschreven in de wedstrijd. 
Artikel 5. — Winnaar 
De winnaar wordt steeds gekozen a.d.h. van de wedstrijdvraag en/of een schiftingsvraag. Diegene die het snelste het correcte antwoord en/of  schiftingsvraag doorstuurt zal als winnaar aanzien worden. 
Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (evenals ook met foto) op de website verschijnen.
Artikel 6. — Reglement en aanvaarding 
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van dit reglement, evenals elke beslissing die de organisator kan nemen. 
Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen of het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk. De lijst van winnaars kan geen voorwerp uitmaken van betwisting. 
Het reglement van toepassing op deze wedstrijd wordt gepubliceerd op de website www.paesmans.be. 
Artikel 7. — Aansprakelijkheid 
De organisator, of elke andere tussenkomende natuurlijke of morele persoon, kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ingeval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden worden gewijzigd, of indien de gewonnen prijs niet, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd zou kunnen worden. 
De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor deze actie, het verloop of de prijs te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit rechtvaardigen. Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, als gevolg van omstandigheden buiten zijn wil om, de wedstrijd of de prijs zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. 
De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Aldus sluit de organisator onder andere zijn aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele)communicatie (bijvoorbeeld wegens technische problemen, verlies of vertraging bij de post, ...), en voor druk-, spel-, zet- of andere fouten. 
Artikel 8. — Persoonsgegevens 
De organisator handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8/12/1992). Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de toestemming zijn persoonsgegevens bekomen door deelname aan de wedstrijd te registreren in de bestanden van de Paesmans Autogroep, Gouverneur Roppesingel 2, 3500 Hasselt. Deze gegevens zullen o.a. dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaar(s) te identificeren. 
Conform de wet, kan de deelnemer zijn gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd, aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen. 
Artikel 9. — Geschillenregeling 
Ingeval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of ingeval van betwisting, kan de organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. 
De eventuele nietigheid van een bepaling van het huidige reglement zal de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten. 
De titels van de artikels van dit reglement hebben als enig doel de leesbaarheid van het reglement te vergemakkelijken. Ingeval van moeilijkheden inzake de interpretatie van de titels en clausules, zullen de titels niet bepalend zijn voor de inhoud van de clausules van dit reglement. 
Deze wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving. 
In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Deel dit met uw vrienden en kennissen